Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. De Smaakboutique en Desmaakboutique.nl is een trademark en website van De Smaakboutique.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en overeenkomsten van De Smaakboutique. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. De Smaakboutique heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

Minimum leeftijd van de afnemer

 1. De Smaakboutique verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. De leeftijd wordt gecontroleerd. Onze gespecialiseerde vervoerder kan vragen om een handtekening van een meerderjarige bij aflevering.

Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van De Smaakboutique zijn vrijblijvend.
 2. De Smaakboutique behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 3. Een overeenkomst tussen De Smaakboutique en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer via het contactformulier alle verplichte gegevens heeft verstuurd.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in Euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven, inclusief accijns en omzetbelasting (btw). Bezorgkosten worden separaat vermeld.
 2. De factuur wordt bij bestelling naar uw (e-mail)adres verzonden. Levering vindt plaats na betaling van het factuurbedrag. Tenzij u voor verzending onder Rembours kiest, dan kunt u contant betalen bij aflevering. Zie 'Betaalmogelijkheden'
 3. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethode kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website. Dit dient  voorafgaand aan de levering, schriftelijk met De Smaakboutique te worden overeengekomen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.
 4. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de op de factuur vermelde termijn.
 5. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is De Smaakboutique gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De Smaakboutique zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 6. Indien de afnemer na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft De Smaakboutique het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Bezorging en leveringstermijnen

 1. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en België.
 2. Gratis verzending binnen Nederland bij bestelling boven €150
 3. Gratis verzending van cadeaubonnen
 4. Overige zendingen binnen Nederland tussen €2 (boeken en accessoires) en €7,95 per bestelling (wijn). De totale kosten zijn te checken in uw winkelwagen voordat de bestelling definitief wordt.
 5. Voor verzending van wijn naar België geldt een toeslag van €5 tot 15/zending afhankelijk van het aantal dozen.
 6. Leveringen geschieden in het algemeen zo spoedig mogelijk na bestelling. In de praktijk zal het gemiddeld tussen de 2 tot 5 werkdagen zijn vanaf het moment van betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 7. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door De Smaakboutique overschreden wordt, zal De Smaakboutique de afnemer hiervan via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met De Smaakboutique te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Smaakboutique te melden.
 8. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat De Smaakboutique het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 9. De Smaakboutique behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van De Smaakboutique totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan De Smaakboutique zijn voldaan.

Risico

 1. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor De Smaakboutique. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Smaakboutique kunnen worden uitgesloten.
 2. De Smaakboutique houdt zich het recht voor de samenstelling van een proefpakket te wijzigen indien één of meer van de aangeboden wijnen niet meer leverbaar is. De Smaakboutique hoeft de afnemer hiervan vóór levering niet op de hoogte te stellen, maar zal wel zorgen voor een gelijkwaardige vervanging.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. De Smaakboutique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Afkoelingsperiode

 1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met De Smaakboutique te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolgde bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk aan De Smaakboutique te melden. De afnemer dient het product – na overleg met De Smaakboutique te sturen naar een door De Smaakboutique vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met De Smaakboutique ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal De Smaakboutique deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat De Smaakboutique het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
 4. De Smaakboutique behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de afnemer (anders dan die van De Smaakboutique of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Smaakboutique schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal De Smaakboutique de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De Smaakboutique heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Klachten

 1. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij De Smaakboutique, bereikbaar via e-mail [email protected] of per telefoon of fax (de nummers staan vermeld op de website).
 2. De Smaakboutique zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. De Smaakboutique zal de afnemer hierover schriftelijk berichten.

Persoonsgegevens

 1. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 2. Het e-mailadres van de afnemer zal worden opgenomen in een centraal bestand van De Smaakboutique. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer geïnformeerd te houden via de maandelijkse nieuwsbrief. Indien de afnemer hier geen prijs op stelt, kan deze zich eenvoudig afmelden. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. De webwinkel van De Smaakboutique maakt gebruik van zogenaamde 'sessie cookies' om de winkelmand en taalinstellingen van de bezoeker te onthouden, dwz de cookies bevatten geen informatie van afnemers en worden verwijderd aan het einde van de sessie (als de browser wordt afgesloten).
 4. De Smaakboutique verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de De Smaakboutique website, waaronder zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij De Smaakboutique. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door De Smaakboutique, de De Smaakboutique informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het cursusmateriaal dat bij de proefpakketten geleverd wordt, berusten tevens bij De Smaakboutique. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door De Smaakboutique, de De Smaakboutique informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 3. Afnemers en bezoekers van de De Smaakboutique website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door De Smaakboutique geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 

Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Smaakboutique is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen De Smaakboutique en de afnemer zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.

Correspondentie

 1. Alle correspondentie op basis van deze koopvoorwaarden vindt plaats met De Smaakboutique, Leonard Bramerstraat 30, 2612 XA Delft (de juiste contactgegevens staan vermeld op de website)
 2. De Smaakboutique is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27310183
 3. Het BTW identificatienummer is NL178885320B02
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »